Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10.08.2018
DOŻYNKI GMINNE 2018
09.08.2018
Rekrutacja do projektu
12.07.2018
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Iwierzyce
29.06.2018
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce w roku szkolnym 2017/2018 więcej
Podpisanie umowy
29.06.2018
Projekt „Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych z Gminy Iwierzyce” więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
Przekazanie sprzętu ratowniczego
12.06.2018
zakupionego w ramach „Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” dla jednostek OSP z terenu Gminy Iwierzyce więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
12.06.2018
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej
APEL DO MIESZKAŃCÓW
11.06.2018
o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej. więcej
Dofinansowanie dla Gminy Iwierzyce w ramach PPOW
28.05.2018


Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektów dokumentów:

 

 Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023 wraz z załącznikiem 1. Diagnozą wraz z wielokryterialną analizą przestrzenną na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwierzyce

 

         Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023 wraz z załącznikiem 1. Diagnozą wraz z wielokryterialną analizą przestrzenną na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwierzyce, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji.

  1. Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 23.05.2017 r. do dnia 29.05.2017 r. w następujących formach:

1.   Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)   drogą elektroniczną na adres e-mail: a.draus@iwierzyce.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Lokalny Program Rewitalizacji”.

b)   drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Iwierzyce, Iwierzyce 80,
39-124 Iwierzyce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Lokalny Program Rewitalizacji”.

c)   bezpośrednio do pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy Iwierzyce w godzinach pracy Urzędu.

2.   2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 25.05.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Iwierzyce.

3.   3. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce w pokoju nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

 

         Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023” oraz załącznik 1. „Diagnoza wraz z wielokryterialną analizą przestrzenną na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwierzyce”, dostępne były od 23.05.2017 r.:

·      w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Iwierzyce, Iwierzyce 80,
39-124 Iwierzyce w pokoju nr 13 w godzinach pracy Urzędu;

·      w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Iwierzyce w zakładce Rewitalizacja (www.iwierzyce.pl).

         Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, które odbyło się w dniu 25.05.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Iwierzyce. Podczas spotkania przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, metodologia ich wyznaczenia oraz główne założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

 

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

 

Z poważaniem,

Bogusław Mucha

Wójt Gminy Iwierzyce

OGŁOSZENIE

 

 

            Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkania związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023 (LPR), które odbędą się w dniu 25 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy w Iwierzycach zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

·         godz. 10:00 – spotkanie otwarte dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (Wiercany) w sprawie konsultacji projektu LPR;

·         godz. 12:00 – II posiedzenie Zespołu ds. Rewitalizacji;

·         godz. 14:00 – spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy związane
z planowanym procesem rewitalizacji w Gminie Iwierzyce.

            Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe założenia projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce (wizja, misja, cele) oraz propozycje projektów rewitalizacyjnych opisanych w projekcie LPR.  

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag
i propozycji, które przyczynią się do utworzenia ostatecznej wersji opracowywanego dokumentu.

             

 

                                                                                    Wójt Gminy Iwierzyce

                                                                                    Bogusław Mucha

GMINA IWIERZYCE ROZPOCZYNA PRACE NAD PROGRAMEM REWITALIZACJI GMINY IWIERZYCE NA LATA 2017–2023

GMINA IWIERZYCE ROZPOCZYNA PRACE
NAD PROGRAMEM REWITALIZACJI GMINY IWIERZYCE
NA LATA 2017–2023

 

 

         W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Urząd Gminy w Iwierzycach rozpoczyna działania związane opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Iwierzyce na lata 2017–2023 zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju.

         Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

         Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

         Pierwszym etapem prac była całościowa diagnoza Gminy Iwierzyce umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów w ww. sferach.

         W wyniku analizy danych na potrzeby diagnozy oraz spotkań z różnymi grupami interesariuszy w dniu 28 kwietnia 2017 r. jako obszar rewitalizacji wyznaczone zostało sołectwo Wiercany.

 

         W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym obszaru rewitalizacji i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 

https://www.interankiety.pl/i/KW0Gd8J6

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 14.05.2017 r.

 

 

         Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów sołectwa Wiercany koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

 

 

 

                                                                    Z poważaniem,

                                                                  Bogusław Mucha

                                                             Wójt Gminy Iwierzyce

OGŁOSZENIE

        

 

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Iwierzyce na lata 2017–2023, Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

         Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 12 maja 2017 r. w następujących formach:

a)   drogą elektroniczną na adres e-mail: a.draus@iwierzyce.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.

b)   drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.

c)   bezpośrednio do pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy Iwierzyce w godzinach pracy Urzędu.

         Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Iwierzyce.

         Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Zespół ds. Rewitalizacji i Wójta Gminy Iwierzyce oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

         Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

 

 

                                                                             Z poważaniem,

                                                                      Wójt Gminy Iwierzyce

                                                                         Bogusław Mucha

 

OGŁOSZENIE

 

 

            Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023, które odbędą się w dniu 9 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy w Iwierzycach zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

·         godz. 10:00 – spotkanie warsztatowe dla mieszkańców (przede wszystkim obszaru rewitalizacji – Wiercany);

·         godz. 12:00 – warsztaty dla potencjalnych Partnerów projektów rewitalizacyjnych;

·         godz. 14:00 – spotkanie warsztatowe dla mieszkańców.

            Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją a także wyniki analizy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących obszary kryzysowe w gminie.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

            W tym samym dniu od godziny 10:00 przeprowadzony zostanie przez pracownika firmy zewnętrznej spacer badawczy po obszarze rewitalizacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spacerze, celem zidentyfikowania największych potrzeb obszaru w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej oraz istniejących potencjałów, które można wykorzystać w pracach rewitalizacyjnych (spacer rozpocznie się spod budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiercanach).

 

                                                                              Wójt Gminy Iwierzyce

                                                                                Bogusław Mucha


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 21.04.2017 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
 Gminy Iwierzyce na lata 2017–2023

 

 

         Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), Wójt Gminy Iwierzyce zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Iwierzyce w dniu 20 stycznia 2017 roku Uchwały Nr XXVII/127/2017 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017–2023.

         Wszelkie informacje na temat prac nad programem umieszczane będą na stronie internetowej (www.iwierzyce.pl) w zakładce Rewitalizacja, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iwierzyce.

 

 

                                                                 Wójt Gminy Iwierzyce

                                                                   Bogusław Mucha

 

OGŁOSZENIE

 

 

         Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza interesariuszy rewitalizacji na wywiady grupowe związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023, które odbędą się w dniu 28 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Iwierzycach zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

·         godz. 10:00 – z ludźmi młodymi

·         godz. 12:00 – sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady Gminy);

·         godz. 14:00 – sektor gospodarczy (przedsiębiorcy);

·         godz. 16:00 – sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych);

         Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane
z rewitalizacją a także wyniki analizy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji.
Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących obszary kryzysowe w gminie.

         Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

 

 

                                                         Wójt Gminy Iwierzyce

                                                            Bogusław Mucha

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl