Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Zaproszenie na sesję
06.09.2018
13 września 2018 r. godz. 13.30. więcej
Zaproszenie do udziału w projekcie
22.08.2018
"Twoja okolica - program dla organizacji pozarządowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego" więcej
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10.08.2018
Rekrutacja do projektu
12.07.2018
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Iwierzyce
29.06.2018
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce w roku szkolnym 2017/2018 więcej
Podpisanie umowy
29.06.2018
Projekt „Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych z Gminy Iwierzyce” więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
Przekazanie sprzętu ratowniczego
12.06.2018
zakupionego w ramach „Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” dla jednostek OSP z terenu Gminy Iwierzyce więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
12.06.2018
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej
APEL DO MIESZKAŃCÓW
11.06.2018
o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej. więcejBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec – aglomeracja Iwierzyce

 

Projekt ma na celu zwiększenie liczby gospodarstw domowych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej. Liczba obiektów planowanych do podłączenia: 359.

Cele szczegółowe:

1)   Ochrona środowiska naturalnego poprzez eliminację przedostawania się zanieczyszczeń w postaci ścieków do ekosystemu,

2)   Ochrona czystości wód powierzchniowych podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych przez oczyszczalnię, a następnie ich oczyszczenie,

3)   Ochrona gleby i powietrza na terenie Gminy, które w zasadniczy sposób oddziałują na otoczenie,

4)   Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej,

5)   Zmniejszenia uciążliwości i kosztów związanych z opróżnianiem szamb i indywidualnym wywozem ścieków.

 Przedmiotowy projekt dzieli się na dwa zakresy:

1.   Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, polegająca na wymianie rur z mniejszych średnic na większe średnice: a) Długość przebudowanej sieci kanalizacyjnej – 2 245 m

2.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, rurociągami tłocznymi, pompowniami ścieków z ich zasilaniem elektrycznym w miejscowości Olchowa, Sielec - Gmina Iwierzyce. Dodatkowo ze względu na ukształtowanie terenu jedna przepompownia zlokalizowana zostanie przy granicy gminy Iwierzyce na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Zakres inwestycji obejmuje:
a) Budowa przepompowni – 8 szt.,
b) Budowa kanalizacji grawitacyjnej – 25 202,94 m,
c) Budowa kanalizacji tłocznej – 4 643,71 m,
d) Liczba wykonanych przyłączy kanalizacyjnych – 359 szt..


Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Całkowita wartość projektu: 10 265 913,17 PLN
Wartość dofinansowania: 5 816 731,52 PLN
Okres realizacji projektu: 07.09.2016 – 30.09.2018

 

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl