Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Zaproszenie na sesję
22.05.2018
Zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Iwierzyce, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. więcej
INFORMACJA
18.05.2018
Aktualizacja wpisów w CEIDG więcej
OGŁOSZENIE
16.05.2018
Dezynfekcja i płukanie gminnej sieci wodociągowej. więcej
Nabór wniosków
11.05.2018
„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” w ramach PROW 2014 – 2020 więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe
11.05.2018
„Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” - Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków
08.05.2018
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej
Ogłoszenie
12.04.2018
o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II na wymianę źródła ciepła więcej
REKRUTACJA DO PROJEKTU
04.04.2018
”MŁODZI-AKTYWNI-PARCUJĄCY- aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego” więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR
03.04.2018
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację, aktywizację oraz wzmocnienie kapitału społecznego więcej
Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę PSZOK w Gminie Iwierzyce
27.03.2018Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec – aglomeracja Iwierzyce

 

Projekt ma na celu zwiększenie liczby gospodarstw domowych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej. Liczba obiektów planowanych do podłączenia: 359.

Cele szczegółowe:

1)   Ochrona środowiska naturalnego poprzez eliminację przedostawania się zanieczyszczeń w postaci ścieków do ekosystemu,

2)   Ochrona czystości wód powierzchniowych podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych przez oczyszczalnię, a następnie ich oczyszczenie,

3)   Ochrona gleby i powietrza na terenie Gminy, które w zasadniczy sposób oddziałują na otoczenie,

4)   Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej,

5)   Zmniejszenia uciążliwości i kosztów związanych z opróżnianiem szamb i indywidualnym wywozem ścieków.

 Przedmiotowy projekt dzieli się na dwa zakresy:

1.   Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, polegająca na wymianie rur z mniejszych średnic na większe średnice: a) Długość przebudowanej sieci kanalizacyjnej – 2 245 m

2.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, rurociągami tłocznymi, pompowniami ścieków z ich zasilaniem elektrycznym w miejscowości Olchowa, Sielec - Gmina Iwierzyce. Dodatkowo ze względu na ukształtowanie terenu jedna przepompownia zlokalizowana zostanie przy granicy gminy Iwierzyce na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Zakres inwestycji obejmuje:
a) Budowa przepompowni – 8 szt.,
b) Budowa kanalizacji grawitacyjnej – 25 202,94 m,
c) Budowa kanalizacji tłocznej – 4 643,71 m,
d) Liczba wykonanych przyłączy kanalizacyjnych – 359 szt..


Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Całkowita wartość projektu: 10 265 913,17 PLN
Wartość dofinansowania: 5 816 731,52 PLN
Okres realizacji projektu: 07.09.2016 – 30.09.2018

 

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl