Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

OGŁOSZENIE
23.05.2017
Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023 więcej
KOMUNIKAT
22.05.2017
wojewódzki trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności więcej
Płatności bezpośrednie w 2017 roku
18.05.2017
Składanie wniosków przedłużone do 31 maja więcej
KONKURS
17.05.2017
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwierzycach ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy pt."Gmina Iwierzyce - Herb moich marzeń". więcej
WIERCAŃSKIE DMUCHAWCE
15.05.2017
Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA PARTNERSTWO 5 GMIN więcej
GMINA IWIERZYCE WALCZY O SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ OD NESTLE
10.05.2017
Informacja Wójta Gminy Iwierzyce
10.05.2017
w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., więcej
GMINA IWIERZYCE ROZPOCZYNA PRACE NAD PROGRAMEM REWITALIZACJI GMINY IWIERZYCE
08.05.2017
W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Urząd Gminy w Iwierzycach rozpoczyna działania związane opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Iwierzyce na lata 2017–2023 więcej
OGŁOSZENIE
08.05.2017
W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Iwierzyce na lata 2017–2023, Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze więcej
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
05.05.2017
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym
„Czas na aktywność w gminie Iwierzyce"
w ramach POKL
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej"
Projekt skierowany jest do osób:
-  korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i zamieszkałych na terenie Gminy Iwierzyce, które są nieaktywne zawodowo/ lub zatrudnione tj. rolnik,
 bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych,
-  w  wieku aktywności zawodowej tj. (15-64 lata),
 
OFEROWANE WSPARCIE:

" Szkolenia/Kursy zawodowe”
" Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
" Doradztwo zawodowe indywidualne oraz grupowe”
" Uzupełnienie wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym”
" Wsparcie finansowe ”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektowym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach
(pok. nr 1)
tel./fax (017)745 50 79

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA ! ! !

C Z Ł O W I E K   -    N A J L E P S Z A       
I N W E S T Y C J A
 

 
EFS – PO KL pok. Nr 1           
 W roku 2012 r GOPS Iwierzyce po raz kolejny realizuje
Projekt pt „Czas na aktywność w Gminie Iwierzyce”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
 
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl