Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Rusza powiatowy plebiscyt na najlepszych sportowców z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
15.12.2017
Zmiany w systemie odbioru odpadów
12.12.2017
INFORMACJA PZU
11.12.2017
W Urzędzie Gminy Iwierzyce będzie przyjmowała przedstawicielka firmy PZU SA. więcej
EKOGALA
27.11.2017
Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości więcej
Informacja Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin
21.11.2017
o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” więcej
Informacja Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin
09.11.2017
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów ... więcej
Zaproszenie do udziału w projekcie
09.11.2017
"Podkarpacka motywacja osób niepełnosprawnych" więcej
Informacja
02.11.2017
LGD Partnerstwo 5 Gmin realizuje cykl spotkań dla mieszkańców obszaru LSR przed planowanymi naborami wniosków. więcej
Informacja o realizacji zadania
13.10.2017
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iwierzyce w roku 2017 ” więcej
OGŁOSZENIE
26.09.2017
Dezynfekcja i płukanie gminnej sieci wodociągowej więcej
Zmiany w systemie odbioru odpadów
12.12.2017

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Iwierzyce

   Urząd Gminy w Iwierzycach informuje, że od 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywać nowe stawki cenowe za wywóz śmieci.  Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierać będzie Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., która została wyłoniona w drodze przetargu. Właściciel nieruchomości za tę usługę będzie uiszczał opłatę na konto gminy co miesiąc, w terminie do 27-go dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu lub na konto  nr 66 9172 1013 0260 0202 2000 0010 BS w Sędziszowie Młp. O/Iwierzyce z dopiskiem „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Na terenie Gminy Iwierzyce, obowiązuje metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Właściciel gospodarstwa domowego składając deklarację określa czy będzie  segregował śmieci  czy  też będzie oddawał tylko odpady zmieszane. Opłata będzie wynosić odpowiednio od wielkości gospodarstw:  

  • małe, w którym zamieszkuje 1 lub 2 osoby opłata będzie wynosić za odpady segregowane 11,00 zł./m-c, zaś za niesegregowane 22,00 zł./m-c
  • średnie, w którym zamieszkuje 3 lub 4 lub 5 osób opłata będzie wynosić za śmieci segregowane 26,00 zł./m-c, zaś za niesegregowane 52,00 zł./m-c
  • duże, w którym zamieszkuje 6 lub więcej osób – opłata będzie wynosić za śmieci segregowane 38,00 zł/m-c oraz 76,00 zł./m-c za niesegregowane.

Gospodarstwo domowe stanowią wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość mieszkalną.

Odbiór odpadów zmieszanych (czarne worki) prowadzony będzie dwa razy w miesiącu. Natomiast zbiórka odpadów segregowanych (kolorowe worki) będzie prowadzona raz w miesiącu według szczegółowego harmonogramu, który zostanie podany przez  Gospodarkę Komunalną w Błażowej Sp. z o.o. wraz z dodatkowymi kodami  (dotychczas rozdane kody są nadal aktualne).

Worki na odpady segregowane (żółte, zielone i niebieskie) można odebrać bezpłatnie w wyznaczonych punktach dystrybucji. Worki w kolorze brązowym – bio z napisem „2018” można kupić w cenie 2,00 zł za worek o pojemności 80 l. W związku z powyższym worki brązowe bez napisu „2018” nie będą odbierane. Do worków tych nie należy wsypywać popiołu.

Każde gospodarstwo domowe otrzyma też  bezpłatnie pakiet worków na odpady zmieszane:

Wielkość gospodarstwa

 

  

Ilość i pojemność  worków w pakiecie dla gospodarstwa na rok 2018

gospodarstwo, które segreguje odpady

gospodarstwo, które nie segreguje odpadów

1 lub 2 osoby

24 worki 60 l

36 worków 60l

3 lub 4 lub 5 osób

24 worki 120 l

36 worków 120l

6 i więcej osób

36 worków 120l

60 worków 120l

W przypadku gdy otrzymana  ilość worków będzie niewystarczająca,  kolejne worki na odpady zmieszane należy zakupić w punktach dystrybucji  w cenie 5,00 zł za worek o pojemności 120 l bądź 2,50 zł za worek o pojemności 60 l.

W pierwszym kwartale 2018  r.  to jest od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.  można jeszcze oddawać odpady zmieszane  w workach dostarczanych przez GK w Błażowej sp. z o.o. oznaczonych: „2017”.  Od 1 kwietnia 2018 odpady zmieszane należy oddawać tylko i wyłącznie w workach dostarczanych przez GK w Błażowej sp. z o.o. oznaczonych: „2018 ”.

Odpady zmieszane gromadzone w innych pojemnikach i workach nie będą odbierane.

Odpady komunalne typu: zużyte farby, lakiery, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte oleje, zużyte opony, opakowania po środkach ochrony roślin  i nawozach,  chemikalia, przeterminowane leki , odpady  budowlane  i rozbiórkowe  (z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą  z drobnych remontów, na które nie jest wymagane uzyskanie stosownego zezwolenia)  oraz zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny żarówki, świetlówki,  baterie i akumulatory odbierane będą  w wyznaczonych miejscach na terenie gminy  - jeden raz w roku w okresie od  1 lipca do 31 grudnia co najmniej 1 punkt w każdej miejscowości lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (czyli  firm, instytucji, szkół oraz osób prowadzących działalność gospodarczą) obowiązują dotychczasowe  zasady  gospodarki odpadami. Należy  zawierać indywidualne umowy na odbiór odpadów z firmami prowadzącymi działalność w tym zakresie i samodzielnie ponosić koszty  transportu i zagospodarowania odpadów. W razie kontroli należy okazać się umową i fakturami za odbiór odpadów. 

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl